viernes, 30 de abril de 2010

Diaris: El mite de la independència periodística

“Pesa les opinions, no les comptis” - Lucio Anneo Séneca -

D’un temps ençà, les editorials i articles dels principals diaris que es publiquen a Catalunya quan tracten de l’Estatut, lluny de seguir el camí de la prudència i l’equidistància informativa, constitueixen veritables crides a la rebel•lió ciutadana en contra del Tribunal Constitucional.

Aquesta recent animositat dels diaris en contra d’una institució de l’Estat i en recolzament dels interessos polítics del govern tripartit és fruit de seva dependència econòmica del poder públic per la seva supervivència en el mercat de la comunicació, en el que cada dia perden lectors i quota publicitària.

Les dades objectives ens ho deixen ben clar. Tots aquests diaris viuen i sobreviuen gràcies a les subvencions de la Generalitat de Catalunya. Sense les milionàries subvencions, tots o gairebé la majoria haurien tancat fa anys.

El diari El Punt, durant l’any 2008, va rebre una subvenció de 1.818.920.- euros. Això equival a 70 euros per cada exemplar venut. L’any 2008 la versió digital del diari El Punt va rebre una subvenció de 374.920.- € i de 276.198.- euros l’any 2007. El mateix grup ha rebut en el període 2002-2008 en subvencions un total 17.6172.664.- euros, el que equival a gairebé 3.000 milions de pessetes.

L’Avui va percebre l’any 2008 una subvenció de 1.403.999.- euros, però ja, sota el govern de CiU, l’any 2003 va rebre més de 6 milions d’euros a través de la fundació que el controlava i va obtenir un crèdit de 5 milions d’euros de d’Institut Català de Finances.

L’any 2008 El Periódico va rebre una subvenció de 1.780.000.- euros, Regió 7 de 353.754.- euros i El 9 Nou de 140.263.- euros. El Diari de Girona va rebre una subvenció de 280.539.- euros, que equival a 34,80.- euros per exemplar venut.

La Vanguardia depèn de les subvencions, però també de forma substancial de les subscripcions de la Generalitat. La Generalitat és el primer subscriptor de La Vanguardia amb un mínim de 16.000 subscripcions, segons dades de 2003, el que suposa un ingrés de 5.600.000.- euros cada any, només per aquest concepte. Cal recordar que La Vanguardia durant l’exercici 2008 va tenir pèrdues d’explotació de 12,74 milions d’euros i va reduir els ingressos un 18,6%.

Es clar que tots aquest diaris viuen de donar suport al muntatge institucional creat pels governs de CiU i el tripartit i, per tant, estan al servei de qui els paga i els manté. L’actual premsa escrita a Catalunya és una mostra de periodisme servil vers el govern de la Generalitat, si es que mereix el nom de periodisme, i no és un exemple de periodisme independent ni de servei a la informació veraç, segons el que estableix l’article 20 de la Constitució, que és el que els ciutadans demanem als mitjans de comunicació.


Diarios: El mito de la independencia periodística

“Pesa las opiniones, no las cuentes” - Lucio Anneo Séneca -

Desde hace un tiempo, las editoriales y artículos de los principales periódicos que se publican en Cataluña cuando tratan del Estatuto, lejos de seguir el camino de la prudencia y la equidistancia informativa, constituyen verdaderos llamamientos a la rebelión ciudadana en contra del Tribunal Constitucional.

Esta reciente animosidad de los periódicos en contra de una institución del Estado, en apoyo de los intereses políticos del tripartito, es fruto de su dependencia económica del poder público para su supervivencia en el mercado de la comunicación, en el que cada día pierden lectores y cuota publicitaria.

Los datos objetivos nos lo dejan muy claro. Todos estos periódicos viven y sobreviven gracias a las subvenciones de la Generalitat de Cataluña. Sin las millonarias subvenciones, todos o casi todos habrían cerrado hace años.

El diario El Punt, durante el año 2008, recibió una subvención de 1.818.920.- euros, lo que equivale a 70 euros por cada ejemplar vendido. El año 2008 la versión digital del diario El Punt recibió una subvención de 374.920.- euros y de 276.198.- euros el año 2007. El mismo grupo ha recibido en el período 2002-2008 en subvenciones un total 17.6172.664.- euros, lo que equivale a casi 3.000 millones de pesetas.

El diario Avui recibió el año 2008 una subvención de 1.403.999.- euros, pero ya bajo el gobierno de CiU, el año 2003 recibió más de 6 millones de euros a través de la fundación que el controlaba y obtuvo un crédito de 5 millones de euros del Institut Català de Finances.

El año 2008 El Periódico recibió una subvención de 1.780.000.- euros, Regió 7 de 353.754.- euros y El 9 Nou de 140.263.- euros. El Diari de Girona recibió una subvención de 280.539.- euros, que equivale a 34,80.- euros per ejemplar vendido.

La Vanguardia depende de les subvenciones, pero también de forma sustancial de las suscripciones de la Generalitat. La Generalitat es el primer suscriptor de La Vanguardia con un mínimo de 16.000 suscripciones, según datos de 2003, lo que supone un ingreso de 5.600.000.- euros cada año, sólo por este concepto. Hay que recordar que La Vanguardia durante el ejercicio 2008 tuvo pérdidas de explotación de 12,74 millones de euros y redujo sus ingresos un 18,6%.

Está claro que estos diarios viven de dar apoyo al montaje institucional creado por los gobiernos de CIU i el tripartito y, por tanto, están al servicio de quien les paga y les mantiene. La actual prensa escrita en Cataluña es una muestra de periodismo servil al gobierno de la Generalitat, si es que merece el nombre de periodismo; y, por tanto, no es un ejemplo de periodismo independiente ni de servicio a la información veraz, según lo establecido en el artículo 20 de la Constitución, que es lo que los ciudadanos demandamos a los medios de comunicación.